Boris Bukowski – 100 Stunden am Tag – Album – GOLD